快捷搜索:

次韵陆佥宪元日春晴

城里夕阳城外雪,相将十里异阴晴。
也知造物曾何意,底事民心苦未平。
柏府楼台衔倒影,茅茨松竹泻寒声。
布衾莫谩愁僵卧,积素还多达曙明。
次韵陆佥宪元日春晴拼音解读
chéng lǐ xī yáng chéng wài xuě ,xiàng jiāng shí lǐ yì yīn qíng 。
yě zhī zào wù céng hé yì ,dǐ shì rén xīn kǔ wèi píng 。
bǎi fǔ lóu tái xián dǎo yǐng ,máo cí sōng zhú xiè hán shēng 。
bù qīn mò màn chóu jiāng wò ,jī sù hái duō dá shǔ míng 。

您可能还会对下面的文章感兴趣: