快捷搜索:

箜篌引(公乎公乎)

箜篌引(公乎公乎)拼音解读
【kōng hóu yǐn 】 gōng hū gōng hū ,tí hú jiāng yān rú ? qū píng shěn xiāng bú zú mù ,xú yǎn rù hǎi chéng wéi yú 。 gōng hū gōng hū ,chuáng yǒu jiān xí pán yǒu yú 。 běi lǐ yǒu xián xiōng ,dōng lín yǒu xiǎo gū 。 lǒng mǔ yóu yóu shǔ yǔ hú ,wǎ wǔ zhuó láo yǐ fú fú 。[2] shǔ kě shí ,láo kě yǐn ,gōng hū gōng hū qí nài jū 。[3] bèi fā bēn liú jìng hé rú ?xián xiōng xiǎo gū kū wū wū 。

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: